โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พัฒนา อินทรกำเนิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

มารศรี ศรีสมบัติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1