โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา ชุมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางวราพร สุวรรณสมุทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายโสรธัส ปุ่นสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2