โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดสมหวัง

          โรงเรียนวัดสมหวัง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณที่ตั้งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดสมหวัง  พื้นที่จำนวน 16  ไร่  3 งาน 20 ตารางวา ผู้ริเริ่มก่อสร้างคือ หลวงพ่ออ้วน เจ้าอาวาสวัดสมหวัง  และนายเชย  พรหมจันทร์  ผู้ใหญ่บ้าน 

อาคารเรียนหลังแรก  ตั้งอยู่บริเวณวัดสมหวัง  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนวัดสมหวัง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2498  โดยนายสงวน  ณวงศ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

           ในปีแรก  และขยายชั้นเรียนในปีต่อมา  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2537  โรงเรียนเข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505  โรงเรียนประสบวาตภัยอาคารเรียนพังทั้งหลัง  จึงย้ายมาตั้งอยู่ในที่ดินปัจจุบันและได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป1 ข 3 ห้องเรียนอีก 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2530  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์แบบ สปช. 202/26 จำนวน 1 หลัง  ปี 2532 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ห้องอีก 1 หลัง ปี พ.ศ. 2536  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง  และต่อมาได้ต่อเติมชั้นล่างอีก 3 ห้องเรียน

ปีงบประมาณ 2548 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบกรมสามัญ อาคาร  3 ชั้น  9 ห้องเรียนอีก 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2549 บริษัทศุภกิตติ์มอเตอร์ได้ก่อสร้างอาคารหอสมุดให้ 1 หลัง และบริษัทโฮมโปร ได้ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมให้ 4 ห้อง ซ่อมแซมของเก่าให้จำนวน 6 ห้อง

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันในปี พ.ศ. 2548  และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันปี 2549

ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษารอบ 2 จาก สมศ. ในระดับดี  และดีมากทุกมาตรฐาน

ในปีการศึกษา 2553  ได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ป.1 ข 2 ชั้น ในวันที่ 24 เมษายน 2554  เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้  และได้ทำการรื้อถอน โดยท่านมหาสมศักดิ์  สิริธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดสมหวัง และชาวบ้านช่วยกันดำเนินการได้นำวัสดุ และไม้เหลือใช้ไปสร้างโรงอาหารแทนที่ในบริเวณอาคารเดิม  ซึ่งมีเนื้อที่เท่ากับ 15 x 29  ตารางเมตร  โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา (ประมูลอาหารกลางวัน ปี 2554)  โดยโรงเรียนใช้งบประมาณ  260,00บาท  ที่เหลือประมาณ  150,000 บาท  ได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดสมหวังวนาราม

ปี พ.ศ. 2554 ได้ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โดยได้ซ่อมแซมทาสี และดีดยกสูงเป็นอาคาร 2 ชั้น เพราะจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ โดยใช้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นที่อื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ 2554 จำนวน 597,000บาททั้งนี้ได้รับอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากทางวัดสมหวังวนาราม  โดยท่านมหาสมศักดิ์ สิริธมฺโม

ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีต จำนวน 60 ล๊อค จากเงินทอดผ้าป่าการศึกษา ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 600,000 บาท

ปี พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้งบประมาณแปรญัติจากสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดย ส.ส. ธานี  เทือกสุบรรณ จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 10 เรียนห้อง)  ได้ดำเนินการจัดสร้างโดยบริษัทก้องภพการขนส่ง และได้วางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2555  จะได้เริ่มใช้ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณ จำนวน 280,000 บาท จากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 180,000 บาท และห้องสมุด จำนวน 100,000 บาท ตามโครงการโรงเรียนในฝัน

ปี พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินการสร้างห้องเรียนอนุบาล เพิ่มจำนวน 1 ห้องเรียน จากเดิมมี 3 ห้องเรียน

เป็น 4 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณ จากเงินรายได้สถานศึกษา และเงินทอดผ้าป่าการศึกษา ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 400,000 บาท