โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชะอ้อน ช่วยบำรุง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธีรพร จันทรโชตะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชินภัค ณ ระนอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1