โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณฤดี บุญเอี่ยม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารยา เกื้อสกุล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาดา รองเพชร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุรีย์นิภา หนูเที่ยง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชยากร พึ่งบุญลือ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชาลิสา หนูคงนุ้ย
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันธิชา คชรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุภกินห์ หนูคง
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติกุล นวลจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุญยานุช พรมจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายชุมนุม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัจฉราพรรณ มั่งเนียม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรกช รัตธิยา
ตำแหน่ง : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2