โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
คณะผู้บริหาร

นายสาธิต สร้างสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทนงศักดิ์ ถุงทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมารศรี ศรีสมบัติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีรพร จันทรโชตะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชะอ้อน ช่วยบำรุง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน