โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธิต สร้างสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายทนงศักดิ์ ถุงทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางมารศรี ศรีสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน,หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพร จันทรโชตะ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน คนที่ 1,หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชะอ้อน ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน คนที่ 2, หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา อนันตกระจาย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :