โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวทิพวรรณ จันทร์ศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรา ดำคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุวิมล แย้มมยาสุจริต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวฐิติมา พัฒนจร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2