โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุกัญญา อนันตกระจาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเสาวนิตย์ หวังกุ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธนนันท์ นุ่นจำนงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1