โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.1 MB 25701
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัดสมหวัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.89 KB 25739
รายชื่อนักเรียน 1/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.1 MB 267235
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปี 2562 267268
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 267215
รายชื่อนักเรียน ปี 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373.5 KB 267333
แบบบันทึกประวัตินักเรียน ส.ว.ป.1 สำหรับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 267312
แบบบันทึกประวัตินักเรียน ส.ว.ป.1 สำหรับประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 267319
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 86.42 KB 267339
คู่มือ วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 462.5 KB 267317
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ Word Document ขนาดไฟล์ 15.29 KB 267341
ตารางสรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.58 KB 267346
รายชื่อครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 16.03 KB 267346
แบบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 267443
แบบสำรวจไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 267299
บันทึกค่าน้ำประปา Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 267305
บันทึกค่าโทรศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.08 KB 267306
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 267308
ตารางแสดงจำนวนทรัพย์สินที่เสียหาย Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 267311
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในงานสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.24 KB 267302
จำนวนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.33 KB 267311
ข้อมูลงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริงปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 11.5 KB 267312
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 267328
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและสภาพปัญหาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม Word Document ขนาดไฟล์ 19.36 KB 267305
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 267328
สาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 82.06 KB 267327