โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุวิมล แย้มมยาสุจริต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสินาภรณ์ วรรณ์ศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2