โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวทิพวรรณ จันทร์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเสาวนิตย์ หวังกุ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2