โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน 1/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.1 MB 180
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปี 2562 242
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 179
รายชื่อนักเรียน ปี 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373.5 KB 299
แบบบันทึกประวัตินักเรียน ส.ว.ป.1 สำหรับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 288
แบบบันทึกประวัตินักเรียน ส.ว.ป.1 สำหรับประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 294
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 86.42 KB 316
คู่มือ วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 462.5 KB 283
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ Word Document ขนาดไฟล์ 15.29 KB 288
ตารางสรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.58 KB 312
รายชื่อครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 16.03 KB 283
แบบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 330
แบบสำรวจไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 274
บันทึกค่าน้ำประปา Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 284
บันทึกค่าโทรศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.08 KB 281
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 283
ตารางแสดงจำนวนทรัพย์สินที่เสียหาย Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 283
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในงานสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.24 KB 277
จำนวนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.33 KB 287
ข้อมูลงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริงปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 11.5 KB 288
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 290
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและสภาพปัญหาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม Word Document ขนาดไฟล์ 19.36 KB 279
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 297
สาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 82.06 KB 300